android
โฆษณา

IOT

DeskRoll Remote Desktop icon
เข้าถึงเดสค์ท็อปของคุณได้จากอุปกรณ์แอนดรอยด์
Yatse, the Kodi Remote icon
ควบคุม Kodi (XBMC) จากระยะไกล
Chrome Remote Desktop icon
ควบคุมคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้อุปกรณ์แอนดรอยด์
Official XBMC Remote icon
รีโมตคอนโทรลสำหรับ XBMC
ดูเพิ่มเติม