Trello

Trello

จัดระเบียบและจัดการการทำงานเป็นทีมให้ง่ายขึ้น

การสื่อสาร
ความสามารถในการผลิต
ที่เก็บข้อมูลแบบออนไลน์
มัลติมีเดีย
รูปภาพและการออกแบบ
เกม
โปรแกรมอรรถประโยชน์
X