โฆษณา

การจับภาพ

SnagIt icon
จับภาพ จัดการภาพ และตกแต่งภาพ
AMCap icon
เครื่องมือง่าย ๆ เอาไว้แคปภาพจากวิดีโอ
ShareX icon
แอปสกรีนช็อตแบบครบเครื่อง
Automatic Screenshot Capture icon
บันทึกหน้าจออัตโนมัติแบบรัว ๆ